1.10.2017

Vážení zainteresovaní do výroby bioplynu,

opäť aj tento rok pripravujeme už 4. ročník konferencie o Povinnostiach prevádzkovateľov BPS, preto Vám už vopred zasielame avízo o termíne a mieste. Tentokrát bude konferencia už dvojdňová, takže pre Vás pripravíme aj večeru a následné posedenie pri vínku, na ktorom by sme radi rozprúdili diskusiu o Vašich dobrých a zlých skúsenostiach s prevádzkou BPS.

Termín konania konferencie je 23 a 24.11.2017, miesto ako minulý rok: hotel Dixon v Banskej Bystrici.

Keďže túto konferenciu robíme pre Vás a snažíme sa každý rok o jej zlepšenie, privítame podnety na zameranie prednášok, prípadne aj konkrétnych prednášajúcich, alebo akékoľvek návrhy/pripomienky na zlepšenie :-)

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás.

Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD.

predsedníčka

_________________________________________________________________________________________________________________

 

september 2017

 

Pracujeme pre Vás na novej krajšej a aktuálnej stránke :-)

Ďakujeme za pochopenie...

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Pozývame Vás na odbornú konferenciu Ekonomika BPS, ktorá sa uskutoční 6.8.2013 v Banskej Bystrici.

 

Témy prednášok sú zamerané na aktuálnu problematiku bioplynových staníc a voľnú diskusiu, výmenu poznatkov a skúseností k danej problematike.

Viac na stránke činnosť.

 

__________________________________________

 

Vzhľadom k príprave zmien v legislatíve bola naša Asociácia vyzvaná k podaniu návrhov. Keďže táto téma si vyžaduje rozsiahlejšiu diskusiu, pozývame Vás (členov aj nečlenov) k stretnutiu, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2013 (utorok) o 12:00 hod. vo Zvolene - Hotel Poľana, Salónik I.

 

Návrhy a podnety by sa mali týkať hlavne týchto oblastí a otázok:

  1. riešenia problematiky z titulu ochrany poľnohospodárskej a ornej pôdy
  2. návrhy na zmeny v legislatíve, hlavne zákona č. 309/2009 o podpore OZE a Výnosov URSO
  3. nastavenie výkupných cien alebo podmienok výkupu elektriny z BPS podľa výkonu, podľa použitej suroviny a pod.
  4. využívanie potravinových surovín v bioenergetike
  5. možnosti zvyšovania zamestnanosti rozvojom využívania biomasy na energetické účely
  6. využívanie odpadov zo živočíšnej výroby v BPS a s tým spojené rozšírenie živočíšnej výroby
  7. delenie BPS na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske, výkup a podmienky výkupu biometánu
  8. motivačného odmeňovania výrobcov elektriny (využívanie odpadového tepla, použitie čisto odpadovej biomasy...)
  9. ďalšie oblasti a témy

 

Tešíme sa na podnetnú diskusiu!

 

______________________________

 

Dňa 14.8.2012 založili prevádzkovatelia bioplynových staníc Slovenskú bioplynovú asociáciu - SBA.
 

Cieľom nášho záujmového združenia je zastrešiť výrobcov bioplynu na Slovensku, obhajovať ich záujmy a pomôcť im tak v dosahovaní spoločných cieľov a potrieb, zabezpečovať vzájomnú podporu a výmenu skúseností pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti a tiež pri usmerňovaní realizácie koncepcie štátnej politiky.
 

V tejto oblasti je dôležité vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi a zabezpečiť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov.
 

Poslaním SBA je združovať spoločnosti prevádzkujúce BPS a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou. Jednou z mét je rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
 

V neposlednom rade snahou SBA bude podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu, zabezpečovať prístup k informáciám, poskytovať svojim členom metodickú pomoc a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.