Aktualizácia programu a prihlasovania.

 

SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA

 

 

 

Vás pozýva na 4. ročník odbornej konferencie

 

Povinnosti prevádzkovateľov BPS

 

 

 

Termín: 23.-24.11.2017

 

Miesto: Hotel DIXON, Banská Bystrica

Program: 23.11.2017

9:30-10:00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

 

 

10:00 – 10:15

Privítanie a predstavenie SBA

Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

10:15 – 11:00

Aktuálne platná legislatíva a jej uplatňovanie

RNDr. Galovičová

     SIŽP

11:00 – 11:45

Poskytovanie údajov do systému ISOM

Ing. Lojt / Čulen

     OKTE

12:00 – 13:00

Obed

 

 

13:00 – 13:45

Environmentálne požiadavky súvisiace s výrobou bioplynu

Ing. Mgr. Fratričová

     MP SR

13:45 – 14:15

Povinnosti prevádzkovateľa BPS pri nakladaní s digestátom

RNDr. Braná

     ÚKSÚP

14:15 – 15:00

Kritériá správneho výberu motorového oleja pre plynový motor

Ing. Novotná, Pajgert

     Addinol

15:00 – 15:15

Prestávka

 

 

15:15 – 16:00

Predpokladané legislatívne zmeny

Ing. Jeleň

     SBA

16:00 – 16:45

Technické a procesné problémy na BPS a ich možné príčiny

Ing. Málek, PhD.

     Schaumann Bioenergy

16:45 – 18:00

Diskusia, Vaše skúsenosti, postrehy, návrhy

 

 

18:00

Večera a voľná diskusia pri pohári vínka

 

 

 

Program: 24.11.2017

9:00 – 9:15

Privítanie

Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

9:15 – 10:00

Povinnosti prevádzkovateľa BPS vo vzťahu k veterinárnym predpisom

MVDr. Tkáčová

     ŠVPS SR

10:00 – 11:00

Prehľad najdôležitejších zmien v environmentálnych povinnostiach BPS

Ing. Musil

     INECO / UMB

11:00 – 12:00

Aktuálne poznatky k digestátom z hľadiska výživy a hnojenia rastlín

Prof. Ing. Lošák, PhD.

     MENDELU v Brně

12:00 – 13:00

Budúcnosť BPS po skončení podpory

Fečke / Jeleň

     SBA

13:00

Obed

 

 

 

Tešíme sa na Vás a na diskusiu s Vami!

 

 

Organizačné pokyny:

Prihlášky na konferenciu prosíme zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Uzávierka prihlášok je 22.11.2017, do tohto termínu prosím uhraďte aj vložné.

Vložné na konferenciu je 100 € za každého účastníka. Členovia SBA vložné neplatia. Vložné prosím uhraďte na účet SBA: SK14 0900 0000 0050 3373 3174, variabilný symbol 23241117 a do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka. Platba na mieste z organizačných dôvodov nebude možná. Faktúra za platbu Vám bude odovzdaná pri prezentácii na konferencii.

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr vopred.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Fečke Gyӧngyová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 062 551.

 

 

 

 


Prihláška

na konferenciu Povinnosti prevádzkovateľov BPS

23.-24.11.2017, Hotel DIXON, Banská Bystrica

 

 

Meno a priezvisko účastníka: .............................................................................................

Názov spoločnosti: ............................................................................................................

Adresa spoločnosti: ..........................................................................................................

........................................................................................................................................

IČO spoločnosti: ...............................................................................................................

Telefonický a email kontakt: ..............................................................................................


 


 

_____________________________________________________________________________________________

1.10.2017

Vážení zainteresovaní do výroby bioplynu,

opäť aj tento rok pripravujeme už 4. ročník konferencie o Povinnostiach prevádzkovateľov BPS, preto Vám už vopred zasielame avízo o termíne a mieste. Tentokrát bude konferencia už dvojdňová, takže pre Vás pripravíme aj večeru a následné posedenie pri vínku, na ktorom by sme radi rozprúdili diskusiu o Vašich dobrých a zlých skúsenostiach s prevádzkou BPS.

Termín konania konferencie je 23 a 24.11.2017, miesto ako minulý rok: hotel Dixon v Banskej Bystrici.

Keďže túto konferenciu robíme pre Vás a snažíme sa každý rok o jej zlepšenie, privítame podnety na zameranie prednášok, prípadne aj konkrétnych prednášajúcich, alebo akékoľvek návrhy/pripomienky na zlepšenie :-)

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás.

Ing. Erika Fečke Gyöngyová, PhD.

predsedníčka

_________________________________________________________________________________________________________________

 

september 2017

 

Pracujeme pre Vás na novej krajšej a aktuálnej stránke :-)

Ďakujeme za pochopenie...

 

__________________________________________________________________________________________________

 


30.10.2016

SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA

 

 

 

Vás pozýva na 3. ročník odbornej konferencie

 

Povinnosti prevádzkovateľov BPS

 

 

 

Termín: 30.11.2016

 

Miesto: Hotel DIXON, Banská Bystrica

 

Program:

 

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

 

 

9:00 – 9:05

Privítanie a predstavenie SBA

Ing. Erika Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

9:05 – 10:00

Povinnosti prevádzkovateľa BPS vo vzťahu k veterinárnym predpisom

MVDr. Zuzana Tkáčová

     ŠVPS SR

10:00 – 11:00

Ako rozpoznať a efektívne predchádzať biologickému kolapsu BPS

Ing. Erika Fečke Gyӧngyová, PhD.

     Schaumann Bioenergy

11:00 – 12:00

Vyhradené technické zariadenia plynové a tlakové na BPS – zaradenie, kontroly a obsluha

Ing. Ivan Babják a Ing. Findra

     Technická inšpekcia

12:00 – 12:30

Odstraňovanie poruchových stavov v telesách fermentorov

Marián Paulík

     Hlavná banská záchranná stanica

12:30 – 13:30

Obed

 

 

13:30 – 14:30

Aktuálne zmeny v environmentálnej legislatíve z pohľadu BPS

Ing. Juraj Musil

     INECO / UMB

14:30 – 15:30

Energetická legislatíva, jej zmeny a dôsledky pre BPS (G komponent a pod.)

Pavel Šimon

     EnergiaWeb.sk

15:30 – 16:00

Legislatívne zmeny URSO (vyhláška 260) a ďalšie predpokladané zmeny zákonov

Ing. Dušan Jeleň

     SBA

od 16:00

Diskusia a Vaše skúsenosti, postrehy

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

__________________________________________

 20.8.2015

 

SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA

 

 

 

Vás pozýva na odbornú konferenciu

 

 

 

Povinnosti prevádzkovateľov BPS

 

 

 

Termín: 23.9.2015

 

Miesto: Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica

 

Program:

 

9:00 – 9:30

Registrácia účastníkov a občerstvenie

 

 

9:30 – 10:00

Predstavenie SBA

Ing. Erika Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

10:00 – 11:00

Legislatívne podmienky prevádzky BPS ako vyhradeného plynového zariadenia

Ing. Ivan Babják

     Technická inšpekcia

11:00 – 12:00

Povinnosti BPS vyplývajúce z environmentálnej legislatívy a ich plnenie

Ing. Juraj Musil

     INECO

12:00 – 13:00

Obed

 

 

13:00 – 14:00

Povinnosti BPS vo vzťahu k veterinárnym predpisom

MVDr. Magdaléna Snopeková

     RVPS

14:00 – 15:00

Správna hygienická prax produktov BPS

MVDr. Ján Marton

     Safety & quality standard agency

15:00 – 15:30

Prehľad všetkých povinností BPS vo vzťahu k ÚRSO, OKTE a DS

Ing. Dušan Jeleň

     SBA

od 15:30

Diskusia a Vaše skúsenosti, postrehy

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

__________________________________________

6.7.2013

 

Pozývame Vás na odbornú konferenciu Ekonomika BPS, ktorá sa uskutoční 6.8.2013 v Banskej Bystrici.

 

Témy prednášok sú zamerané na aktuálnu problematiku bioplynových staníc a voľnú diskusiu, výmenu poznatkov a skúseností k danej problematike.

Viac na stránke činnosť.

 

__________________________________________

 

Vzhľadom k príprave zmien v legislatíve bola naša Asociácia vyzvaná k podaniu návrhov. Keďže táto téma si vyžaduje rozsiahlejšiu diskusiu, pozývame Vás (členov aj nečlenov) k stretnutiu, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2013 (utorok) o 12:00 hod. vo Zvolene - Hotel Poľana, Salónik I.

 

Návrhy a podnety by sa mali týkať hlavne týchto oblastí a otázok:

  1. riešenia problematiky z titulu ochrany poľnohospodárskej a ornej pôdy
  2. návrhy na zmeny v legislatíve, hlavne zákona č. 309/2009 o podpore OZE a Výnosov URSO
  3. nastavenie výkupných cien alebo podmienok výkupu elektriny z BPS podľa výkonu, podľa použitej suroviny a pod.
  4. využívanie potravinových surovín v bioenergetike
  5. možnosti zvyšovania zamestnanosti rozvojom využívania biomasy na energetické účely
  6. využívanie odpadov zo živočíšnej výroby v BPS a s tým spojené rozšírenie živočíšnej výroby
  7. delenie BPS na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske, výkup a podmienky výkupu biometánu
  8. motivačného odmeňovania výrobcov elektriny (využívanie odpadového tepla, použitie čisto odpadovej biomasy...)
  9. ďalšie oblasti a témy

 

Tešíme sa na podnetnú diskusiu!

 

______________________________

 

Dňa 14.8.2012 založili prevádzkovatelia bioplynových staníc Slovenskú bioplynovú asociáciu - SBA.
 

Cieľom nášho záujmového združenia je zastrešiť výrobcov bioplynu na Slovensku, obhajovať ich záujmy a pomôcť im tak v dosahovaní spoločných cieľov a potrieb, zabezpečovať vzájomnú podporu a výmenu skúseností pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti a tiež pri usmerňovaní realizácie koncepcie štátnej politiky.
 

V tejto oblasti je dôležité vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi a zabezpečiť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov.
 

Poslaním SBA je združovať spoločnosti prevádzkujúce BPS a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou. Jednou z mét je rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
 

V neposlednom rade snahou SBA bude podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu, zabezpečovať prístup k informáciám, poskytovať svojim členom metodickú pomoc a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.