Dňa 14.8.2012 založili prevádzkovatelia bioplynových staníc Slovenskú bioplynovú asociáciu - SBA. Cieľom nášho záujmového združenia je zastrešiť výrobcov bioplynu na Slovensku, obhajovať ich záujmy a pomôcť im tak v dosahovaní spoločných cieľov a potrieb, zabezpečovať vzájomnú podporu a výmenu skúseností pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti a tiež pri usmerňovaní realizácie koncepcie štátnej politiky. V tejto oblasti je dôležité vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi a zabezpečiť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov.

Poslaním SBA je združovať spoločnosti prevádzkujúce BPS a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou. Jednou z mét je rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. V neposlednom rade snahou SBA bude podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu, zabezpečovať prístup k informáciám, poskytovať svojim členom metodickú pomoc a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.Späť na aktuality