Termín: 23.-24.11.2017
Miesto: Hotel DIXON, Banská Bystrica
Program: 23.11.2017 

9:30-10:00

Registrácia účastníkov a občerstvenie

 

 

10:00 – 10:15

Privítanie a predstavenie SBA

Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

10:15 – 11:00

Povinnosti prevádzkovateľa BPS vo vzťahu k veterinárnym predpisom

MVDr. Tkáčová

     ŠVPS SR

11:00 – 11:45

Poskytovanie údajov do systému ISOM

Ing. Lojt / Čulen

     OKTE

12:00 – 13:00

Obed

 

 

13:00 – 13:45

Environmentálne požiadavky súvisiace s výrobou bioplynu

Ing. Mgr. Fratričová

     MP SR

13:45 – 14:15

Povinnosti prevádzkovateľa BPS pri nakladaní s digestátom

RNDr. Braná

     ÚKSÚP

14:15 – 15:00

Tribotechnika – správny výber oleja, jeho kontrola a výmena

Ing. Novotná

     Addinol

15:00 – 15:15

Prestávka

 

 

15:15 – 16:00

Predpokladané legislatívne zmeny

Ing. Jeleň

     SBA

16:00 – 16:45

Technické a procesné problémy na BPS a ich možné príčiny

Ing. Málek, PhD.

     Schaumann Bioenergy

16:45 – 18:00

Diskusia, Vaše skúsenosti, postrehy, návrhy

 

 

18:00

Večera a voľná diskusia pri pohári vínka

 

 

 

Program: 24.11.2017 

9:00 – 9:15

Privítanie

Ing. Fečke Gyӧngyová, PhD.

     SBA

9:15 – 10:00

Aktuálne zmeny v environmentálnej legislatíve z pohľadu BPS

Ing. Musil

     INECO / UMB

10:00 – 11:00

Vplyv používania digestátu na kvalitu pôdy a výnosnosť pestovaných plodín

Prof. Ing. Lošák, PhD.

     MU v Brně

11:00 – 12:00

Budúcnosť BPS po skončení podpory

Fečke / Jeleň

     SBA

12:00

Obed

 

 

 

Tešíme sa na Vás a na diskusiu s Vami!

Organizačné pokyny:

Prihlášky na konferenciu prosíme zaslať na email: gyongy@sba-sk.skUzávierka prihlášok je 17.11.2017, do tohto termínu prosím uhraďte aj vložné.

Vložné na konferenciu je 100 € za každého účastníka. Členovia SBA vložné neplatia. Vložné prosím uhraďte na účet SBA: SK14 0900 0000 0050 3373 3174, variabilný symbol 23241117 a do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka. Platba na mieste z organizačných dôvodov nebude možná. Faktúra za platbu Vám bude odovzdaná pri prezentácii na konferencii.

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr vopred.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Fečke Gyӧngyová, gyongy@sba-sk.sk, 0918 062 551.

 

Prihláška

na konferenciu Povinnosti prevádzkovateľov BPS
23.-24.11.2016, Hotel DIXON, Banská Bystrica

 

Meno a priezvisko účastníka: .............................................................................................

Názov spoločnosti: ............................................................................................................

Adresa spoločnosti: ..........................................................................................................

........................................................................................................................................

IČO spoločnosti: ...............................................................................................................

Telefonický a email kontakt: ..............................................................................................Späť na aktuality