PRIHLÁŠKA na odbornú konferenciu Povinnosti prevádzkovateľov BPS 2018

  PROGRAM odbornej konferencie 2018


Organizačné pokyny: Prihlášky na konferenciu prosíme zaslať na email: gyongy@sba-sk.sk.

Uzávierka prihlášok je 27.11.2018, do tohto termínu prosím uhraďte aj vložné.

Vložné na konferenciu je 100 € za každého účastníka. Členovia SBA vložné neplatia. Vložné prosím uhraďte na účet SBA: SK14 0900 0000 0050 3373 3174, variabilný symbol 2930112018 a do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka. Platba na mieste z organizačných dôvodov nebude možná. Faktúra za platbu Vám bude odovzdaná pri prezentácii na konferencii.

Ubytovanie si každý účastník zabezpečuje individuálne. Odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr vopred.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Fečke Gyӧngyová, gyongy@sba-sk.sk, 0918 062 551.Späť na aktuality