Sme záujmové združenie prevádzkovateľov bioplynových staníc. Našim poslaním je byť reprezentatívnou a stavovskou organizáciou prevádzkovateľov BPS.

Našim cieľom je spojiť prevádzkovateľov BPS a dosiahnuť tak naplnenie našich záujmov v oblasti legislatívy ako aj jednoduchšiu a efektívnu výmenu skúseností. Jednou z mét je tiež rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

V neposlednom rade snahou SBA bude podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu, zabezpečovať prístup k informáciám, poskytovať svojim členom metodickú pomoc a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí.

Od roku 2018 sme plnohodnotnými členmi Európskej bioplynovej asocácie (EBA).