+421 918 062 551 +421 905 862 890 sba@sba-sk.sk
Trnavská cesta 106 821 01 Bratislava

O nás

Naše ciele

 • vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
 • vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
 • vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,
 • vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
 • organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
 • zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,
 • vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
 • podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí. 

Vízia

Našou víziou je najkomplexnejšie slovenské prostredie pre efektívny a energetický systém s najlepším možným spracovaním bio odpadu a produkciou bio energie.

Stanovy

Stanovy Slovenskej bioplynovej asociácie

Podľa ustanovujúcej členskej schôdze dňa 14.08.2012

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: Slovenská bioplynová asociácia
 2. Sídlo združenia: M. R. Štefánika 38, 927 01 Šaľa

Článok II.

Poslanie a ciele

 1. Slovenská bioplynová asociácia (ďalej SBA) je dobrovoľnou, nezávislou, neziskovou a nepolitickou organizáciou.
 2. Záujmovou oblasťou Asociácie je prevádzkovanie bioplynovej stanice (ďalej BPS) za účelom produkcie bioplynu s jeho následným využívaním na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla alebo jeho úpravou na biometán.
 3. Poslaním Asociácie je:
 4. a. združovať spoločnosti zaoberajúce sa oblasťou vymedzenou v ods. 2 a byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou,
 5. b. presadzovať spoločné záujmy a potreby jej členov, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BPS, zabezpečovať vzájomnú podporu pri vytváraní predpokladov pre rozvoj danej oblasti,
 6. c. rozvíjať spoločenské povedomie, pozitívne postoje a podporovať spoločenské docenenie významu výroby energie z obnoviteľných zdrojov,
 7. d. podporovať a usmerňovať realizáciu koncepcie štátnej politiky.
 8. Ciele sú:
 9. a. vytvárať podmienky pre vzájomnú výmenu skúseností a podporu členov,
 10. b. vytvoriť podmienky na presadzovanie podnetov členov, obhajovať ich záujmy a poskytovať im metodickú pomoc,
 11. c. vytvoriť platformu pre spoluprácu so štátnymi orgánmi, zabezpečiť zastúpenie asociácie v poradných orgánoch, komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s problematikou výroby bioplynu,
 12. d. vytvoriť podmienky na aktívnu účasť na tvorbe legislatívnych návrhov a pripomienkovanie navrhovaných predpisov,
 13. e. organizovať podujatia súvisiace s výrobou bioplynu, byť partnerom a odborným garantom pri organizovaní takýchto podujatí,
 14. f. zapájať svojich členov do medzinárodných projektov a napomáhať využívaniu fondov,
 15. g. vytvoriť a permanentne aktualizovať spoločnú informačnú sieť (internetovú stránku) zabezpečujúcu dobrý prístup k informáciám v oblasti vymedzenej v ods. 2,
 16. h. podporovať spoluprácu členskej základne so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami a združeniami a s odborníkmi v problematike výroby bioplynu a reprezentovať slovenskú komunitu v zahraničí. 

Článok III.

Členstvo v asociácii

 1. Členom sa, okrem zakladajúcich členov, môže stať spoločnosť prevádzkujúca BPS, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi asociácie a jej stanovami, požiada o členstvo formou písomnej prihlášky a uhradí členský príspevok. Takýto člen je plnohodnotný so všetkými právami a povinnosťami.
 2. Členom sa môže stať aj spoločnosť, ktorá neprevádzkuje BPS, ale má vážny záujem o túto oblasť, resp. o vybudovanie a prevádzkovanie BPS. Takýto člen nie je plnohodnotný, má obmedzené práva. Plnohodnotným sa môže stať po spustení prevádzky BPS a to novým podaním prihlášky. Rozhodujúcim pre posúdenie spustenia prevádzky BPS je Potvrdenie o oznamovacej povinnosti vydané ÚRSO.
 3. O prijatí člena rozhoduje Výkonný výbor Asociácie do 30 dní od prijatia písomnej prihlášky. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia a je viazané úhradou členského príspevku.
 4. Členstvo v asociácii zaniká:
 5. a. slobodným vystúpením člena, svoje rozhodnutie písomne oznámi Výkonnému výboru Asociácie,
 6. b. rozhodnutím Výkonného výboru Asociácie o vylúčení člena pre opakované hrubé porušenie povinností člena, prípadne pre jeho konanie, ktoré je v rozpore s poslaním a stanovami Asociácie, rozhodnutie musí byť v písomnej podobe,
 7. c. nezaplatením členského príspevku po uplynutí 30 dní od lehoty určenej v písomnej výzve na uhradenie,
 8. d. zánikom právnickej osoby,
 9. e. zánikom Asociácie.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Práva všetkých členov:
 2. a. Aktívne sa podieľať na činnosti Asociácie, podávať návrhy a podnety týkajúce sa jej činnosti.
 3. b. Využívať výhody, ktoré Asociácia poskytuje svojim členom.
 4. c. Obracať sa na orgány Asociácie so žiadosťou o pomoc pri riešení otázok a problémov odborne prináležiacich Asociácii.
 5. d. Zúčastňovať sa všetkých podujatí Asociácie.
 6. e. Využívať skúsenosti, poznatky a materiály poskytované Asociáciou.
 7. f. Predkladať návrhy na usporiadanie odborných podujatí alebo vzdelávacích akcií organizovaných Asociáciou.
 8. Práva plnohodnotných členov:
 9. g. Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia s právom hlasovať a svojim hlasom rozhodovať o činnosti Asociácie.
 10. h. Voliť a byť volený do orgánov Asociácie.
 11. i. Zverejňovať svoju spoločnosť na internetovej stránke Asociácie.
 12. Povinnosti všetkých členov:
 13. a. Dodržiavať stanovy Asociácie.
 14. b. Hájiť záujmy a poslanie Asociácie a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí.
 15. c. Aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie, podľa svojich možností a schopností poskytovať pomoc ostatným členom.
 16. d. Vytvárať podmienky pre činnosť Asociácie.
 17. e. Platiť členské príspevky

Článok V.

Orgány Asociácie

 1. Orgánmi Asociácie sú:
 2. a. Valné zhromaždenie
 3. b. Výkonný výbor
 4. c. Revízna komisia
 5. d. Odborné pracovné skupiny
 6. Valné zhromaždenie
 7. • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a pozostáva z plnohodnotných členov Asociácie.
 8. • Zvoláva ho Výkonný výbor najmenej jedenkrát za rok, alebo ak o to požiada najmenej jedna tretina plnohodnotných členov.
 9. • Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov. Každý člen má jeden hlas.
 10. • Valné zhromaždenie má nasledovné kompetencie:
 11. a. schvaľuje programové dokumenty, plány činnosti, rozpočet a správy o ich plnení,
 12. b. schvaľuje stanovy Asociácie, volebný poriadok, vnútorné pravidlá Asociácie a ich zmeny,
 13. c. schvaľuje výšku členských príspevkov, pravidlá o hospodárení a revízne správy,
 14. d. volí a odvoláva Výkonný výbor, predsedu a Revíznu komisiu,
 15. e. rozhoduje o zániku Asociácie.
 16. Výkonný výbor
 17. • Výkonný výbor je riadiacim orgánom Asociácie oprávneným konať v jej mene. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu členov.
 18. • Výkonný výbor má nasledovné kompetencie:
 19. a. zvoláva Valné zhromaždenie a pripravuje dokumenty, ktoré Valné zhromaždenie schvaľuje,
 20. b. organizuje činnosť Asociácie, pripravuje programy a plány jej činnosti,
 21. c. zabezpečuje plnenie rozhodnutí Valného zhromaždenia a Revíznej komisie,
 22. d. ustanovuje odborné pracovné skupiny a koordinuje ich činnosť,
 23. e. koordinuje spracovanie odborných materiálov, informačných databáz, realizáciu projektov, podporu a pomoc členov Asociácie a pod.,
 24. f. prerokúva návrhy a námety členov Asociácie a odborných pracovných skupín,
 25. g. hospodári s majetkom Asociácie a zodpovedá za riadne hospodárenie,
 26. h. uzatvára zmluvy a dohody v mene Asociácie,
 27. i. vystupuje v mene Asociácie ako zamestnávateľa voči zamestnancom Asociácie, členom a ostatným osobám, s ktorými uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 28. j. rozhoduje o prijatí za člena Asociácie, vedie zoznam členov,
 29. k. rozhoduje o vylúčení člena Asociácie,
 30. l. podporuje a rozvíja spoluprácu s partnerskými organizáciami v SR a v zahraničí,
 31. m. vydá vnútorný predpis o postupe vzniku členstva, o výške členského príspevku, o spôsobe jeho úhrady a ďalších podmienkach členstva.
 32. • Výkonný výbor má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.
 33. • Zloženie Výkonného výboru je: predseda a dvaja členovia.
 34. • Na čele Výkonného výboru je predseda, ktorého volí Valné zhromaždenie.
 35. • Predseda je štatutárnym predstaviteľom Asociácie.
 36. • Výkonný výbor sa schádza najmenej štyrikrát za rok, zvoláva ho predseda, alebo ním poverený člen výboru. Výkonný výbor Asociácie je schopný uznášania, keď na jeho zasadnutí sú prítomní najmenej 2 členovia. Uznesenie je schválené, keď za jeho znenie hlasuje väčšina prítomných členov výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu Asociácie.
 37. • Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je 3 roky a môže byť opakované. Ak sa niektorý člen výkonného výboru vzdá svojho členstva vo výbore, môže výkonný výbor na obdobie do ďalšieho Valného zhromaždenia kooptovať náhradného člena výboru.
 38. • Výkonný výbor si zriaďuje sekretariát. Sekretariát vykonáva administratívnu a organizačnú činnosť, spracúvanie materiálov, zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu internetovej stránky a tvorbu databáz. Činnosť sekretariátu je vykonávaná zamestnancami, ktorí sú s Asociáciou v pracovnoprávnom pomere. Výška pracovného úväzku týchto zamestnancov je schválená Výkonným výborom.
 39. Revízna komisia
 40. • Revízna komisia je kontrolným orgánom Asociácie, ktorý dohliada na celkovú činnosť a hospodárenie Asociácie, najmä na dodržiavanie stanov, plnenie uznesení valného zhromaždenia, účelnosť využívania majetku Asociácie a správnosť hospodárenia.
 41. • Revízna komisia má troch členov, ktorí si zvolia predsedu. Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru.
 42. • Členov Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie. Ich funkčné obdobie je 3 roky a môže byť opakované.
 43. • Členovia revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom Asociácie.
 44. • Revízna komisia je povinná najmenej jedenkrát za rok vykonať revíziu hospodárenia Asociácie a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov. Komisia informuje o svojich zisteniach Výkonný výbor a predkladá Valnému zhromaždeniu správu o svojej kontrolnej činnosti.
 45. Odborné pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti činnosti Asociácie sú odbornými, výkonnými a poradnými orgánmi výkonného výboru Asociácie pôsobiacimi v špecializovaných oblastiach. Vznik, postavenie, riadenie a činnosť týchto skupín sú riadené osobitnými štatútmi schválenými Výkonným výborom Asociácie.

Článok VI.

Zásady hospodárenia Asociácie

 1. Hospodárenie Asociácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými pravidlami hospodárenia a ročnými rozpočtami schválenými Valným zhromaždením.
 2. Príjmy Asociácie tvoria:
 3. a. členské príspevky členov spoločnosti,
 4. b. príspevky a dary od iných organizácií,
 5. c. príjmy z činnosti,
 6. d. iné zdroje.
 7. Výdavky Asociácie tvoria:
 8. a. výdavky na činnosť Asociácie, sekretariátu a odborných pracovných skupín
 9. b. výdavky na propagáciu a aktivity súvisiace s napĺňaním poslania a cieľov Asociácie

Článok VII.

Zánik združenia a likvidácia majetku

 1. Asociácia zanikne, ak sa o tom uznesie trojpätinová väčšina členov Valného zhromaždenia a ak so zánikom súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých členov Valného zhromaždenia.
 2. Po zániku Asociácie schvaľuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platného zákona.
 3. Po ukončení likvidácie likvidátor zabezpečí výmaz združenia z registrácie.

História

Na začiatku na Slovensku bolo málo bioplynových staníc. Keďže stanice boli rozmiestnené desiatky kilometrov od seba prevádzkovatelia sa nepoznali, no potreba zdieľať si informácie a vzájomne si pomáhať bola čoraz silnejšia. Pani Erika Fečke Gyöngyová od roku 2009 robila špeciálneho poradcu pre bioplynové stanice a vykonávala biologický dozor (servis, poradenstvo) na bioplynových staniciach vo firme, ktorá vlastnila tiež bioplynovú stanicu v zahraničí. Vďaka pravidelnej osobnej komunikácií so slovenskými prevádzkovateľmi bioplynových staníc poznala osobne každého prevádzkovateľa bioplynovej stanice. Vnímala ich otázky, potrebu združenia sa a vzájomnej pomoci, a preto v roku 2012 založila asociáciu s ďalšími bioplynovými stanicami: PD Smolinské, Družstvo Agrospol, Boľkovce, RD v Plavnici, AFG, Turčianske Teplice a s firmou Schaumann Slovensko. Postupne sa začali pridávať aj ostatné BPS a dnes Slovenská bioplynová asociácia má 48 aktívnych členov. Časom asociácia začala riešiť viac legislatívne témy a tak sa SBA stala stabilným partnerom aj pre ministerstvá, URSO a ďalšie inštitúcie. Od roku 2018 je plnohodnotnými členom Európskej bioplynovej asociácie (EBA). Aktuálnym predsedom SBA je Ing. Vladimír Šošovička.